DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 
Madde 1:Derneğin adı;Şenköy kültür ve yardımlaşma derneğidir.
  Derneğin merkezi istanbuldadır şubesi yoktur
      
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI.
 
Madde 2:Dernek,üyelerimizin faaliyetlerini,dayanışmasını etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak bu konuda çalışmalar araştırmalar yapmak birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile kurulmuştur.
 
      DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
 
     1: Faliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
     2: Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
     3: Amacın gerçekleştilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge döküman ve yayınları temin etmek. Dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını
duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap gibi yayınlar ile 
üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
     4: Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak. Her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
     5: Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplamak faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
     6: Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri  temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
     7: Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
     8: Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser balo tiyatro sergi spor gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerini bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
     9: Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak satmak kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
   10: Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak gerek izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak.
   11: Uluslararası faaliyette bulunmak. Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
   12: Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dairkanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
   13: Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
   14: Gerkli görülen yerlerde dernek faaliyetlerinin yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
   15: Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 
 
                 DERNEĞİN FAALİYET ALANI
 
    Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.
 
               ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
 
Madde 3: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerinin benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir; ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için Türkiyede yerleşme hakkına sahip olmasıda gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye  bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
    Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kanul edilen kişilerdir.
    Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir.
 
             ÜYELİKTEN ÇIKMA:
 
Madde 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
    Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
    
           ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: 
 
Madde 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
 
    1: Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
    2: Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
    3: Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek.
    4: Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
    5: Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak 
    Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yöneim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
    Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.